Về chúng tôi

 

Thiên tai Inc là một hợp tác tập trung quốc tế của các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp New Zealand cung cấp các giải pháp sáng tạo cho trận động đất và quản lý rủi ro nguy hiểm tự nhiên. Chúng tôi có các chuyên gia trong đánh giá rủi ro, giám sát các mối nguy hiểm, sẵn sàng cấp cứu, nâng cao hiểu biết và khả năng phục hồi của cộng đồng với các hiểm họa tự nhiên, liên tục kinh doanh, giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu rủi ro, thông tin liên lạc, đánh giá kinh tế, giáo dục nguy hiểm, và nghiên cứu.

 

 

Enter the name of a product, project, service or member you’re looking for